Heeft u een vraag? Bel 020 - 261 07 07
Of mail naar info@unlp.nl

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

Artikel 3: Annulering training

Artikel 4: Betaling

Artikel 5: Intellectuele eigendom

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Artikel 7: Ziekte

Artikel 8: Geheimhouding

1.1. Deze Algemene Trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen UNLP B.V. en Opdrachtgever van trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ’Training’).

1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee het UNLP een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Trainingen, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training.

1.3. Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Training deelneemt. De Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever een inschrijvingsformulier van UNLP ondertekent of door bevestiging door UNLP van diens per e-mail verzonden aanmelding.

2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Trainingsvoorwaarden staat aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. UNLP en Opdrachtgever zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door UNLP.

3.1. De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een Training te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door het UNLP bevestigde e-mail.

3.2. De Opdrachtgever heeft het recht om binnen de termijn van 14 kalenderdagen na inschrijving de opleiding kosteloos te annuleren. (tenzij de opleiding reeds is gestart)

3.3. De Opdrachtgever kan de training tot 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag annuleren tegen annuleringskosten (10% van de deelnamekosten).

3.4. Bij annulering korter dan 31 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag, of als de Deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Training deelneemt, betaalt Opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich laten vervangen door een collega, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

3.5. UNLP heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Training te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan UNLP betaalde bedrag.

4.1. UNLP brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de deelnamekosten binnen 30 dagen na inschrijving te voldoen. Voor de opleidingen is altijd een gespreide betaling mogelijk.

4.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de brochure of op de website van UNLP wordt vermeld.

4.3. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht aan UNLP in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

5.1. Het auteursrecht op de door UNLP uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, grondkaarten, speelkaarten, flitskaarten, cue cards, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij UNLP, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van UNLP zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

5.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van UNLP berust uitsluitend bij UNLP.

6.1. UNLP spant zich in om de gegeven Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

6.2. UNLP is tegenover de opdrachtnemer en/of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

6.3. UNLP is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

6.4. UNLP is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

6.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

7.1. Wanneer de opdrachtgever tijdens de opleiding ziek wordt, heeft de opdrachtgever ten alle tijde de mogelijkheid om de opleiding(of opleidingsdag) in te halen in een vergelijkbare groep.

7.2. Wanneer de trainer/docent van de opleiding ziek wordt zal er voor passende vervanging gezorgd worden of zullen de deelnemers een vervangende opleidingsdag aangeboden krijgen.

8.1. De opdrachtnemer en trainer/docent van de opleiding hebben een geheimhouding voor wat betreft de informatie van de opdrachtgever.